اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی ناشی از احتمال یک تهدید و یا چالشی در آینده است . در چنین حالتی انسان ، احساس در ماندگی می کند و عاجز از چاره جویی و یافتن راه حل است . فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خود آگاهی ندارد . او نمی داند که اضطرابش ناشی از احساس ناامنی درونی و یک چالش ذهنی است . کسانی که توان مواجهه با مشکلات و حل آن را در خود نمی یابند بیش از دیگران گرفتار اضطراب می شوند .  

اگر می خواهید در جلسات امتحان و در مواجهه با سایر مشکلات زندگی دچار اضطراب نشوید، بهترین راه این است که عوامل اضطراب را پیدا کنید . اگر در درسی ناموفق هستید ، موانع موفقیت را برطرف کنید .

اگر به رغم موفقیت در آموختن از اعتماد به نفس و تاب آوری کافی برخوردار نیستید ؛ چاره شما پناه بردن به خداوند قادر متعال است . دعا به شما توانایی و قدرت می دهد ، و شما را در مقابل حوادث و مشکلات مستحکم و شکیبا می کند . دعا حلقه اتصال انسان مضطر و ضعیف با منبع فیّاض علم و قدرت بیکران است . دعا خداوند منان را با خود احساس کردن و حرف دل و اسرار درون را با او در میان گذاشتن است . البته دعای بدون همت و تلاش ، فایده ای ندارد . 

حضرت رسول اکرم (ص) فرمود : « آیا سلاحی به شما معرفی کنم که اسباب نجات شما باشد ؟ » سپس فرمود : « تدعون رَبّکم باللیل و النّهار فاّن سلاح المؤمن الدّعا » [1] در مواجهه با مشکلات و حوادث ، استمداد از خداوند سبحان و به دامن ارحم الراحمین پناهنده شدن ، همانند سلاح برنده ای در دست رزمنده است .

خود پیامبر اعظم (ص) در هنگامه جنگ پس از تدارک لوازم رزمی ، و لشکر آرایی و اشراف قدرتمند فرماندهی در هنگامه کار زار زانو می زد و دست دعا به سوی پروردگار می گشود، و با تضرع طلب یاری می کرد . ائمه  اطهار (ع) نیز به پیروی از آن حضرت در صحنه های پرخطر و مبارزات دشوار ، رو به سوی دعا و توسل می آوردند .

قرآن کریم نیز ما را به راز و نیاز با خداوند فرامی خواند : « و اذا … بی »[2] این آیه شریفه تنها آیه ای است که خداوند هفت مرتبه ضمیر متکم وحده را به کار برده، و بدین سان همه واسطه ها و فاصله ها را کنار زده و با ما هم صحبت می شود، و می فرماید : من به شما نزدیکم ، به من ایمان بیاورید و مرا بخوانید، من دعوت شما را اجابت می کنم .

همین آیه به روشنی به ما می آموزد که هیچ دعایی از سوی آن معبودی که آسمان ها و زمین در قبضه قدرت اوست ، بی استجابت نیست . پس درمان همه درمانده گی ها و سرگشتگی ها ، راز و نیاز با منبع فیّاض علم و قدرت است .

                          خداوندا ! به محمد و آل محمد کام  ما را از لذت دعا و تقرب الی الله شیرین تر کن .  

                                                                                                  محمد بدری

 


 

اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی ناشی از احتمال یک تهدید و یا چالشی در آینده است . در چنین حالتی انسان ، احساس در ماندگی می کند و عاجز از چاره جویی و یافتن راه حل است . فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خود آگاهی ندارد . او نمی داند که اضطرابش ناشی از احساس ناامنی درونی و یک چالش ذهنی است . کسانی که توان مواجهه با مشکلات و حل آن را در خود نمی یابند بیش از دیگران گرفتار اضطراب می شوند .  

اگر می خواهید در جلسات امتحان و در مواجهه با سایر مشکلات زندگی دچار اضطراب نشوید، بهترین راه این است که عوامل اضطراب را پیدا کنید . اگر در درسی ناموفق هستید ، موانع موفقیت را برطرف کنید .

اگر به رغم موفقیت در آموختن از اعتماد به نفس و تاب آوری کافی برخوردار نیستید ؛ چاره شما پناه بردن به خداوند قادر متعال است . دعا به شما توانایی و قدرت می دهد ، و شما را در مقابل حوادث و مشکلات مستحکم و شکیبا می کند . دعا حلقه اتصال انسان مضطر و ضعیف با منبع فیّاض علم و قدرت بیکران است . دعا خداوند منان را با خود احساس کردن و حرف دل و اسرار درون را با او در میان گذاشتن است . البته دعای بدون همت و تلاش ، فایده ای ندارد . 

حضرت رسول اکرم (ص) فرمود : « آیا سلاحی به شما معرفی کنم که اسباب نجات شما باشد ؟ » سپس فرمود : « تدعون رَبّکم باللیل و النّهار فاّن سلاح المؤمن الدّعا » [1] در مواجهه با مشکلات و حوادث ، استمداد از خداوند سبحان و به دامن ارحم الراحمین پناهنده شدن ، همانند سلاح برنده ای در دست رزمنده است .

خود پیامبر اعظم (ص) در هنگامه جنگ پس از تدارک لوازم رزمی ، و لشکر آرایی و اشراف قدرتمند فرماندهی در هنگامه کار زار زانو می زد و دست دعا به سوی پروردگار می گشود، و با تضرع طلب یاری می کرد . ائمه  اطهار (ع) نیز به پیروی از آن حضرت در صحنه های پرخطر و مبارزات دشوار ، رو به سوی دعا و توسل می آوردند .

قرآن کریم نیز ما را به راز و نیاز با خداوند فرامی خواند : « و اذا … بی »[2] این آیه شریفه تنها آیه ای است که خداوند هفت مرتبه ضمیر متکم وحده را به کار برده، و بدین سان همه واسطه ها و فاصله ها را کنار زده و با ما هم صحبت می شود، و می فرماید : من به شما نزدیکم ، به من ایمان بیاورید و مرا بخوانید، من دعوت شما را اجابت می کنم .

همین آیه به روشنی به ما می آموزد که هیچ دعایی از سوی آن معبودی که آسمان ها و زمین در قبضه قدرت اوست ، بی استجابت نیست . پس درمان همه درمانده گی ها و سرگشتگی ها ، راز و نیاز با منبع فیّاض علم و قدرت است .

                          خداوندا ! به محمد و آل محمد کام  ما را از لذت دعا و تقرب الی الله شیرین تر کن .  

                                                                                                  محمد بدری

 


 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.